Firma

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o.

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A

tel. 32 449 25 00

fax 32 447 20 72

www.analizysrodowiska.com.pl

SGS EKO-PROJEKT dysponuje siecią niezależnych laboratoriów badawczych, posiadających certyfikat akredytacji na zgodność z normą ISO 17025: 2005, które oferują największy w Polsce zakres analiz laboratoryjnych. Akredytacja laboratorium jest potwierdzeniem posiadania wysokich kompetencji analitycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz najwyższego standardu obsługi Klientów. Dysponujemy dużym zespołem w zakresie geologii, hydrogeologii, ochrony powietrza, akustyki oraz BHP , który pozwala realizować ramowe kontrakty obejmujące całokształt zagadnień w zakresie ochrony środowiska oraz BHP.


USŁUGI ANALITYCZNE
Potencjał analityczny i zasoby kadrowe laboratorium dają możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb badań środowiskowych w pełnym zakresie z zachowaniem jednolitych standardów i wysokiej wiarygodności badań. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się aparatura pomiarowa dedykowana indywidualnie do poszczególnych dziedzin nie dostępna w innych placówkach usługowych i badawczych w Polsce. Wykonujemy analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód, w tym wody przeznaczonej do spożycia (posiadamy system jakości zatwierdzony przez PPIS), ścieków, komunalnych osadów ściekowych, gleb i gruntów, odpadów oraz powietrza.

USŁUGI ANALITYCZNO-POMIAROWE

 • Kompleksowy monitoring składowisk odpadów wraz z pomiarem osiadania i stateczności zboczy
 • Pomiary emisji do powietrza oraz badania instalacji ochrony powietrza
 • Inwentaryzacja stanów magazynowych, pomiary rzeźby terenu, obiektów kubaturowych i elewacji z wykorzystaniem technik GPS i laserowego skaningu naziemnego 3D
 • Pomiary hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych wraz z modelowaniem akustycznym.
 • Audyt wewnętrznej i zewnętrznej sieci wodociągowej oraz procesów uzdatniania wody w celu wykrycia ognisk zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz optymalizacji procesów z wykorzystaniem testów ATP II generacji.
 • Badania i pomiary na stanowiskach pracy (hałas, drgania, zapylenie, związki lotne, mikroklimat)

EKSPERTYZY ŚRODOWISKOWE

 • Audyt środowiskowy typu Due Diligence i Compliance
 • Ocena stanu środowiska gruntowo – wodnego wraz z modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – SA (Site Assessment)
 • Raport oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment)
 • Dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
 • Operaty wodno-prawne,
 • Pozwolenia zintegrowane,
 • Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska

 

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 21967Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2013.09.12

baza firm
© 2001-2018 pless intermedia.